Unit6: Lesson 2 English 7

Qua bài học giúp cho các em hiểu thêm lịch sử về trường họcUnit 6 The First University in Viet Nam Lesson 2 A closer look 1