LỊCH TRỰC BÃO ( CƠN BÃO SỐ 5)

Tháng Chín 17, 2020 8:00 chiều
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN
Trường THCS Quảng Thọ
LỊCH TRỰC BÃO SỐ 5
(Từ ngày 18 tháng 09 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 09 năm 2020)
TT HỌ TÊN NHIỆM VỤ THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Trương Đình Lễ TB chỉ đạo 18/09-20/09/2020 ĐT:0912657282
2 Võ Văn Linh PB chỉ đạo 18/09-20/09/2020 ĐT: 0899645948
Nhóm 1
1 Nguyễn T Bích Thuận Nhóm trưởng Sáng 18/09/2020
2 Nguyễn Thế Đồng Nhóm phó Sáng 18/09/2020
3 Nguyễn Thị Hương Thành viên Sáng 18/09/2020
4 Hoàng Thị Kim Cúc Thành viên Sáng 18/09/2020
5 Trần Thị An Hoà Thành viên Sáng 18/09/2020
6 Trần Thị Hoài Hương Thành viên Sáng 18/09/2020
7 Trần Thị Hương Thành viên Sáng 18/09/2020
Nhóm 2
1 Đoàn T Tuyết Nhung Nhóm trưởng Chiều 18/09/2020
2 Trần Quang Vinh Nhóm phó Chiều 18/09/2020
3 Trần Thị Hương Giang Thành viên Chiều 18/09/2020
4 Trần Thị Phương Thảo Thành viên Chiều 18/09/2020
5 Tưởng Thị Hồng Lan Thành viên Chiều 18/09/2020
6 Nguyễn Thanh Phương Thành viên Chiều 18/09/2020
7 Võ Thị Kim Dung Thành viên Chiều 18/09/2020
Nhóm 3
1 Cao Thị Huế Nhóm trưởng Sáng 19/09/2020
2 Nguyễn Thị Hoà Nhóm phó Sáng 19/09/2020
3 Nguyễn Thị Hà Chi Thành viên Sáng 19/09/2020
4 Trần Thị Hà Thành viên Sáng 19/09/2020
5 Nguyễn Thị Hoài Thành viên Sáng 19/09/2020
6 Lâm Thị Ngoan Thành viên Sáng 19/09/2020
7 Nguyễn Thị Hải Hà Thành viên Sáng 19/09/2020
Nhóm 4
1 Nguyễn Thị Linh Nhóm trưởng Chiều 19/09/2020
2 Trần Thị Thanh Hoa Nhóm phó Chiều 19/09/2020
3 Nguyễn Thị Huyền Thành viên Chiều 19/09/2020
4 Nguyễn Thị Thuý Vân Thành viên Chiều 19/09/2020
5 Trần Thị Kim Ngân Thành viên Chiều 19/09/2020
6 Trương T.Thùy Trang Thành viên Chiều 19/09/2020
7 Phạm Thị Thu Hiền Thành viên Chiều 19/09/2020
Nhóm 5
1 Trần Thị Việt Hồng Nhóm trưởng Sáng 20/09/2020
2 Trần Thị Huệ Nhóm phó Sáng 20/09/2020
3 Trần Thị Phi Nga Thành viên Sáng 20/09/2020
4 Trần Thị Hoài Thành viên Sáng 20/09/2020
5 Phạm Thị Bảo Yến Thành viên Sáng 20/09/2020
6 Nguyễn T Mỹ Thanh Thành viên Sáng 20/09/2020
Nhóm 6
1 Phan Thị Nga Nhóm trưởng Chiều 20/09/2020
2 Mai Thị Thu Hiền Nhóm phó Chiều 20/09/2020
3 Đinh Thị Hương Trà Thành viên Chiều 20/09/2020
4 Nguyễn Thị Dưỡng Thành viên Chiều 20/09/2020
5 Lê Thị Lan Hương Thành viên Chiều 20/09/2020
6 Nguyễn T.Th Lương Thành viên Chiều 20/09/2020
7 Phạm Thị Như Hoa Thành viên Chiều 20/09/2020
Lưu ý:
(Có vấn đề gì đột xuất trong quá trình trực, liên hệ theo số của ban chỉ đạo đ/c Lễ hoặc đ/c Linh, thời gian trực theo giờ hành chính, lịch trực sẽ điều chỉnh theo diễn biến của bão)
T/M BAN CHỈ ĐẠO
P. HIỆU TRƯỞNG
Võ Văn Linh